વિપુલ ગામીત

વિપુલ ગામીત

Osobné informácie

Vek: 41
Dátum narodenia: 20 máj

O mne:

Pani purvath office

Jazyky

Jazyky, ktoré ovládam:

  • gudžarátčina | Rodný jazyk
  • maráthčina | Stredne pokročilý

Učím sa po: