Čísla

Naučte sa ako povedať čísla po švédsky.

Základné číslovky

nollnula
ettjedna hodina
tvådve hodiny
tretri hodiny
fyraštyri hodiny
fempäť hodín
sexšesť hodín
sjusedem hodín
åttaosem hodín
niodeväť hodín
tiodesať hodín
elvajedenásť hodín
tolvdvanásť hodín
trettontrinásť
fjortonštrnásť
femtonpäťnásť
sextonšestnásť
sjuttonsedemnásť
artonosemnásť
nittondevätnásť
tjugodvadsať
tjugoettdvadsať jeden; dvadsať jedna
tjugotvådvadsať dva
tjugotredvadsať tri
trettiotridsať
fyrtioštyridsať
femtiopäťdesiat
sextiošesťdesiat
sjuttiosedemdesiat
åttioosemdesiat
nittiodeväťdesiat
ett hundrasto
ett hundra ettsto jeden; sto jedna
tvåhundradvesto
trehundratristo
ett tusentisíc
tvåtusendvetisíc
tretusentritisíc
en miljonmilión
en miljardbilión

Radové číslovky

förstaprvý
andradruhý
tredjetretí
fjärdeštvrtý
femtepiaty
sjättešiesty
sjundesiedmy
åttondeôsmy
niondedeviaty
tiondedesiaty
elftejedenásty
tolftedvanásty
trettondetrinásty
fjortondeštrnásty
femtondepätnásty
sextondešestnásty
sjuttondesedemnásty
artondeosemnásty
nittondedevätnásty
tjugondedvadsiaty
tjugoförstadvadsiaty prvý
tjugoandradvadsiaty druhý
tjugotredjedvadsiaty tretí