Písanie listov a emailov

Nasledujú frázy a zaužívané slovné spojenia, ktoré využijete pri písaní listov a emailov po anglicky.

Písanie neformálneho listu

Začnite list s oslovením Dear a pokračujte krstným menom osoby, ktorej píšete, napr.:

Dear Mark, Milý Mark,
Dear Jane, Milá Jane,

Môžte napísať nasledujúce:

Thanks for your … Ďakujem za Tvoj …
letter list
postcard pohľadnicu
present dar
invitation pozvanie
Sorry it's taken me so long to write. Prepáč, že mi trvalo tak dlho odpísať.
I hope you're well. Dúfam, že sa máš dobre.
Good to see you again last week. Rád / rada som Ťa znova videl / videla minulý týždeň.
Look forward to seeing you soon! Tesím sa, že Ťa znova uvidím!

Nasleduje niekoľko zaužívaných spôsobov ako ukončiť neformálny list:

Best wishes, So želaním všetkého dobrého,
Kind regards, So srdečným pozdravom,

Ak píšete členovi rodiny, partnerovi alebo blízkemu priateľovi, môžte list ukončiť nasledovne:

Love, S láskou,

Ukončite list podpísaním sa iba prvým menom.

Písanie emailu

Emaily, či už obchodné alebo medzi priateľmi, sú zvyčajne písane neformálnejším štýlom ako listy.

Email by mal mať vždy uvedený Predmet, ktorý v niekoľkých slovách sumarizuje účel emailu.

Zaužívané sú rôzne oslovenia v prípade obchodných emailov a ak poznáte meno príjemcu, je celkom bežné začať krstným menom ako osobné, tak aj obchodné emaily.

Nie je potrebné začať oslovením Dear, aj keď niektorí ľudia to uprednostňujú.

Vo všeobecnosti by mal byť obsah obchodného emailu stručný a k veci.

Ak k emailu pripájate prílohy, uistite sa, že to spomeniete v texte emailu.

Súkromný email môžte ukončiť takým istým spôsobom ako neformálny list.

Zauživané sú rôzne spôsoby ako ukončiť obchodný email, ale vhodné sú frázy ako:

Regards, S pozdravom,
Kind regards, S (milým) pozdravom,
Best regards, S (najlepším) pozdravom,
With kind regards, S (milým) pozdravom,

V obchodných emailoch by ste mali na koniec uviesť vaše celé meno, názov spoločnosti a kontaktné údaje.

Písanie formálneho listu

Ak viete meno osoby, ktorej píšete, začnite list Dear Mr (pre muža), Dear Mrs (pre vydatú ženu), Dear Miss (pre slobodnú ženu) alebo Dear Ms (pre slobodnú ženu alebo ak vám nie je známy jej stav), a pokračujte priezviskom, napr.:

Dear Mr Smith, Vážený pán Smith,
Dear Mrs Jones, Vážená pani Jonesová,
Dear Miss Richards, Vážená slečna Richardsová,
Dear Ms Shepherd, Vážená pani Shepherdová,

Ak nepoznáte priezvisko, začnite s niektorým z nasledujúcich oslovení:

Dear Sir, Vážený pán,
Dear Madam, Vážená pani,
Dear Sir or Madam, Vážený pán alebo pani,

Nasledujú príklady viet, ktoré môžte použiť vo formálnom liste:

I am writing in reply to your letter of 4 September regarding your outstanding invoice. Píšem ohľadom Vášho listu dátum 4. septembra, ktorý sa týkal vašej neuhradenej faktúry.
Further to our conversation, I'm pleased to confirm our appointment for 9.30am on Tuesday, 7 January. V súvislosti s naším rozhovorom, s potešením potvrdzujem naše stretnutie na 9.30 v utorok 7. januára.
I would be grateful if you could attend to this matter as soon as possible. Budem vám vďačný, ak sa budete venovať tomuto problému čo najskôr.
If you would like any further information, please don't hesitate to contact me. Ak potrebujete ďalšie informácie, prosím neváhajte ma kontaktovať.

Ak si želáte odpoveď na svoj list, na konci listu môžte napísať nasledovné:

I look forward to hearing from you. Teším sa na vašu odpoveď.

Ak ste začali svoj list s Dear Mr, Dear Mrs, Dear Miss alebo Dear Ms, mali by ste ho ukončiť s nasledujúcim slovným spojením:

Yours sincerely, S pozdravom (Úprimne Váš),

Ale ak ste začali list s Dear Sir, Dear Madam alebo Dear Sir or Madam, ukončite ho nasledovne:

Yours faithfully, S pozdravom (Verne Váš),

Na koniec sa podpíšte, pod podpis napíšte svoje meno tlačeným písmom.

sound

Všetky anglické frázy na tejto stránke sú ozvučné — jednoducho len kliknite na vybranú frázu.

Podporte našu prácu

Pomôžte nám zlepšiť túto stránku tým, že sa stanete podporovateľom na Patreone. Medzi výhody patrí odstránenie všetkých reklám zo stránky a prístup ku kanálu Speak Languages Discord.

Staňte sa podporovateľom