U očného lekára

Ak by ste potrebovali službu očného lekára, budete počuť, prípadne musieť použiť, niektoré z týchto fráz.

do you offer free eye tests? ponúkate bezplatné vyšetrenie zraku?
I'd like to have an eye test, please prosím vás, chcel / chcela by som si dať vyšetriť zrak
I need a new … potrebujem nové …
pair of glasses okuliare
pair of reading glasses okuliare na čítanie
glasses' case púzdro na okuliare
could I order some more contact lenses? mohol / mohla by som si objednať kontaktné šošovky?
the frame on these glasses is broken rám na týchto okuliaroch je polámaný
can you repair it? môžete to opraviť?
do you sell sunglasses? predávate slnečné okuliare?
how much are these designer frames? koľko stoja tieto značkové rámy?
my eyesight's getting worse zhoršil sa vám zrak
do you wear contact lenses? nosíte kontaktné šošovky?
are you short-sighted or long-sighted? ste krátkozraký / á alebo ďalekozraký / á?
could you read out the letters on the chart, starting at the top? mohli by ste mi prečítať písmenká na tabuli, začnite zvrchu?
could you close your left eye, and read this with your right? zavrite si ľavé oko a prečítajte mi toto s pravým okom
do you do hearing tests? robíte vyšetrenia sluchu?
sound

Všetky anglické frázy na tejto stránke sú ozvučné — jednoducho len kliknite na vybranú frázu.