Čísla

Naučte sa ako povedať čísla po anglicky.

Základné číslovky

zero nula (v hovorenom jazyku a pri vyjadrovaní teploty)
nil nula (keď hovoríme o športových výsledkoch)
nought nula (číslo 0)
"O" nula (vyslovuje sa ako anglické písmeno "O", používa sa v hovorenej reči, hlavne pri telefónnych číslach)
one jeden; jedna
two dva
three tri
four štyri
five päť
six šesť
seven sedem
eight osem
nine deväť
ten desať
eleven jedenásť
twelve dvanásť
thirteen trinásť
fourteen štrnásť
fifteen päťnásť
sixteen šestnásť
seventeen sedemnásť
eighteen osemnásť
nineteen devätnásť
twenty dvadsať
twenty-one dvadsať jeden; dvadsať jedna
twenty-two dvadsať dva
twenty-three dvadsať tri
thirty tridsať
forty štyridsať
fifty päťdesiat
sixty šesťdesiat
seventy sedemdesiat
eighty osemdesiat
ninety deväťdesiat
one hundred, a hundred sto
one hundred and one, a hundred and one sto jeden; sto jedna
two hundred dvesto
three hundred tristo
one thousand, a thousand tisíc
two thousand dvetisíc
three thousand tritisíc
one million, a million milión
one billion, a billion bilión

Opakovanie

once jedenkrát / (jeden) raz
twice dvakrát / dva razy
three times trikrát / tri razy
four times štyrikrát / štyri razy
five times päťkrát

Radové číslovky

first prvý
second druhý
third tretí
fourth štvrtý
fifth piaty
sixth šiesty
seventh siedmy
eighth ôsmy
ninth deviaty
tenth desiaty
eleventh jedenásty
twelfth dvanásty
thirteenth trinásty
fourteenth štrnásty
fifteenth pätnásty
sixteenth šestnásty
seventeenth sedemnásty
eighteenth osemnásty
nineteenth devätnásty
twentieth dvadsiaty
twenty-first dvadsiaty prvý
twenty-second dvadsiaty druhý
twenty-third dvadsiaty tretí
thirtieth tridsiaty
fortieth štyridsiaty
fiftieth päťdesiaty
sixtieth šesťdesiaty
seventieth sedemdesiaty
eightieth osemdesiaty
ninetieth deväťdesiaty
hundredth stý

Iné užitočné slová

about alebo approximately okolo alebo zhruba
over alebo more than viac alebo viac ako
under alebo less than pod alebo menej ako

Príklady

36 36
54 54
89 89
106 106
123 123
678 678
3,294 3 294
9,755 9 755
2,608,411 2 608 411
0.5 0,5
4.93 4,93
87.04 87,04
sound

Všetky anglické výrazy na tejto stránke si môžte aj vypočuť — jednoducho len kliknite na vybraný výraz.