Počítače a internet

Tu sú niektoré bežné anglické výrazy vzťahujúce sa na počítače a internet.

Počítačové príslušenstvo

laptop laptop
desktop computer (často skrátené na desktop) počítač (stolový)
tablet computer (často skrátené na tablet) tablet
PC (skratka pre personal computer) PC
screen obrazovka
keyboard klávesnica
mouse myš
monitor monitor
printer tlačiareň
wireless router bezdrôtový router
cable kábel
hard drive hard drive
speakers reproduktory
power cable napájací kábel

E-mail

email e-mail
to email e-mailovať
to send an email poslať e-mail
email address e-mailová adresa
username používateľské meno
password heslo
to reply odpovedať
to forward preposlať
new message nová správa
attachment príloha

Používanie počítača

to plug in pripojiť (do elektriky)
to unplug odpojiť (z elektriky)
to switch on alebo to turn on zapnúť
to switch off alebo to turn off vypnúť
to start up naštartovať
to shut down vypnúť
to restart reštartovať

Internet

the Internet internet
website webová stránka
broadband internet alebo broadband širokopásmový internet
ISP (skratka pre internet service provider) poskytovateľ internetového pripojenia
firewall firewall (bezpečnostná brána)
web hosting miesto pre uloženie webového obsahu
wireless internet alebo WiFi bezdrôtový internet alebo WiFi
to download stiahnuť
to browse the Internet surfovať po internete

Ďalšie užitočné výrazy

file súbor
folder priečinok
document dokument
hardware hardvér
software softvér
network sieť
to scroll up posúvať obraz smerom hore
to scroll down posúvať obraz smerom dole
to log on prihlásiť sa
to log off odhlásiť sa
space bar medzerník
virus vírus
antivirus software antivírový program
processor speed rýchlosť procesora
memory pamäť
word processor textový editor
database databáza
spreadsheet tabuľkový editor
to print vytlačiť
to type napísať
lower case letter malé písmeno
upper case letter alebo capital letter veľké písmeno
sound

Všetky anglické výrazy na tejto stránke ozvučené – jednoducho kliknite na vybraný výraz.