Vzdelanie

Tu sú niektoré anglické výrazy vzťahujúce sa k vzdelaniu.

Typy vzdelávacích inštitúcií

school škola
nursery school škôlka / jasle
primary school základná škola
secondary school druhý stupeň základnej školy
state school štátna škola
private school alebo independent school súkromná škola
boarding school internátna škola
sixth-form college stredná škola s maturitou
technical college technická stredná škola
vocational college stredná odborná škola
art college umelecká stredná škola
teacher training college škola pre prípravu učiteľov
university univerzita

Škola

classroom trieda
desk písací stôl / lavica
blackboard tabuľa (čierna)
whiteboard biela tabuľa
chalk krieda
marker pen alebo marker označovač / fixka
pen pero
pencil ceruzka
exercise book cvičebnica
lesson lekcia / vyučovacia hodina
homework domáca úloha
test test / písomka
term časť školského roka / trimester
half term týždenné prázdniny počas trimestra
class trieda
reading čítanie
writing písanie
arithmetic aritmetika
spelling pravopis
to read čítať
to write písať
to spell hláskovať
to teach vyučovať / učiť
head teacher riaditeľ / riaditeľka
headmaster riaditeľ
headmistress riaditeľka
teacher učiteľ / učiteľka
pupil žiak
head boy hlavný chlapec (zástupca chlapcov)
head girl hlavné dievča (zástupkyňa dievčat)
prefect prefekt
school governor alebo governor guvernér školy
register prezencia
assembly školské zhromaždenie
break prestávka
school holidays školské prázdniny
school meals školská strava
school dinners obed v škole

Zariadenie

computer room počítačová miestnosť
cloakroom šatňa
changing room prezliekáreň
gym (skratka pre gymnasium) telocvičňa / posilňovňa
playground ihrisko
library knižnica
lecture hall prednášková sála
laboratory (často skrátené na lab) laboratórium
language lab (skratka pre language laboratory) jazyková učebňa
hall of residence internát
locker skrinka
playing field ihrisko
sports hall športová hala

Univerzita

professor profesor
lecturer vyučujúci / prednášajúci
researcher výskumník / výskumníčka
research výskum
undergraduate vysokoškolák
graduate absolvent
post-graduate alebo post-graduate student postgraduálny študent
Masters student študent na magisterskom štúdiu
PhD student PhD študent / doktorand
Master's degree magisterský titul
Bachelor's degree bakalársky titul
degree titul
thesis téza
dissertation dizertácia
lecture prednáška
debate diskusia
higher education vyššie vzdelanie
semester semester
student loan študentská pôžička
student union študentské odbory
tuition fees školné
university campus areál univerzity / vysokoškolský internát

Ďalšie príbuzné slová

exam (skratka pre examination) skúška
to sit an exam skladať skúšku
essay alebo paper esej alebo test
to fail an exam nespraviť skúšku
to pass an exam spraviť skúšku
to study študovať
to learn učiť sa
to revise pripravovať sa na skúšku / opakovať si
student študent
curriculum osnovy
course kurz
subject predmet
grade stupeň
mark známka / hodnotenie
exam results výsledok skúšky
qualification kvalifikácia
certificate certifikát
attendance účasť
calculator kalkulačka
projector projektor
textbook učebnica
question otázka
answer odpoveď
mistake alebo error chyba
right alebo correct správne
wrong nesprávne
sound

Všetky anglické výrazy na tejto stránke si môžte aj vypočuť — jednoducho len kliknite na vybraný výraz.

Podporte našu prácu

Pomôžte nám zlepšiť túto stránku tým, že sa stanete podporovateľom na Patreone. Medzi výhody patrí odstránenie všetkých reklám zo stránky a prístup ku kanálu Speak Languages Discord.

Staňte sa podporovateľom