Zamestnanie

Tu sú niektoré anglické výrazy týkajúce sa zamestnania.

ad alebo advert (skratka pre advertisement) inzerát
application form prihláška
appointment stretnutie
CV (skratka pre curriculum vitae) životopis
job description opis práce
interview pohovor
job offer alebo offer of employment pracovná ponuka
qualifications kvalifikácia
to apply for a job uchádzať sa o prácu
to accept an offer prijať ponuku
to reject an offer alebo to turn down an offer odmietnuť ponuku
to hire prenajať si / najať si
job práca
career kariéra
part-time čiastočný úväzok
full-time plný úväzok
shift work práca na smeny
temporary na dobu určitú
contract zmluva
permanent na dobu neurčitú
starting date nástup do práce
notice period výpovedná doba

Plat a výhody

bonus bonus / odmena
car allowance príspevok na auto
company car služobné auto
health insurance zdravotné poistenie
holiday pay platená dovolenka
holiday entitlement právo na dovolenku
maternity leave materská dovolenka
overtime nadčas
paternity leave meterská dovolenka pre otca
part-time education
pension scheme alebo pension plan dôchodkový plán
promotion povýšenie
salary plat
salary increase zvýšenie platu
sick pay nemocenské
staff restaurant jedáleň pre zamestnancov
training scheme školiaci plán
travel expenses cestovné výdavky / náhrady
wages mzda
working conditions pracovné podmienky
working hours pracovná doma

Typy pracovníkov

owner majiteľ
managing director výkonný riaditeľ
director riaditeľ
manager manažér
boss šéf
colleague kolega
trainee učeň
apprentice učeň
volunteer dobrovoľník

Výpoveď

to fire dať (niekomu) výpoveď
to get the sack dostať padáka (hovorovo)
to resign dať výpoveď
to retire ísť do dôchodku
leaving date posledný deň v práci
redundant byť prepustený z dôvodu zrušenia pracovnej pozície alebo nadbytočnosti
redundancy výpoveď z dôvodu nadbytočnosti
redundancy pay odstupné
retirement age dôchodkový vek

Ďalšie užitočné slová

apprenticeship učenie (byť učňom)
department oddelenie
experience skúsenosť
factory továreň / fabrika
fire drill požiarny poplach
health and safety zdravie a bezpečnosť
internship stáž
meeting stretnutie
office kancelária
rate of pay mzda
reception recepcia
security bezpečnosť
strike štrajk
switchboard
timekeeping
trade union odbory
training course tréningový kurz
work práca
work experience školská prax
to go on strike štrajkovať
to be off sick byť na PNke
self-employed živnostník
unemployed nezamestnaný
retired v dôchodku
sound

Všetky anglické výrazy na tejto stránke si môžte aj vypočuť — jednoducho len kliknite na vybraný výraz.

Podporte našu prácu

Pomôžte nám zlepšiť túto stránku tým, že sa stanete podporovateľom na Patreone. Medzi výhody patrí odstránenie všetkých reklám zo stránky a prístup ku kanálu Speak Languages Discord.

Staňte sa podporovateľom