Čísla

Naučte sa, ako po dánsky povedať čísla.

Základné číslovky

nulnula
en/etjeden; jedna
todva
tretri
fireštyri
fempäť
seksšesť
syvsedem
otteosem
nideväť
tidesať
ellevejedenásť
tolvdvanásť
trettentrinásť
fjortenštrnásť
femtenpäťnásť
sekstenšestnásť
syttensedemnásť
attenosemnásť
nittendevätnásť
tyvedvadsať
enogtyvedvadsať jeden; dvadsať jedna
toogtyvedvadsať dva
treogtyvedvadsať tri
fireogtyve
femogtyve
seksogtyve
syvogtyve
otteogtyve
niogtyve
tredivetridsať
enogtredive
toogtredive
treogtredive
fireogtredive
femogtredive
seksogtredive
syvogtredive
otteogtredive
niogtredive
fyrreštyridsať
enogfyrre
toogfyrre
treogfyrre
halvtredspäťdesiat
tresšesťdesiat
halvfjerdssedemdesiat
firsosemdesiat
halvfemsdeväťdesiat
hundrede alebo et hundredesto
hundrede og et alebo et hundrede og etsto jeden; sto jedna
to hundrededvesto
tre hundredetristo
tusindtisíc
to tusinddvetisíc
tre tusindtritisíc
en millionmilión
en milliardbilión

Opakovanie

en gangjedenkrát / (jeden) raz
to gangedvakrát / dva razy
tre gangetrikrát / tri razy
fire gangeštyrikrát / štyri razy
fem gangepäťkrát

Radové číslovky

førsteprvý
andendruhý
tredjetretí
fjerdeštvrtý
femtepiaty
sjettešiesty
syvendesiedmy
ottendeôsmy
niendedeviaty
tiendedesiaty
elvtejedenásty
tolvtedvanásty
trettendetrinásty
fjortendeštrnásty
femtendepätnásty
sekstendešestnásty
syttendesedemnásty
attendeosemnásty
nittendedevätnásty
tyvendedvadsiaty
enogtyvendedvadsiaty prvý
toogtyvendedvadsiaty druhý
treogtyvendedvadsiaty tretí
tredivtetridsiaty
fyrrendeštyridsiaty
halvtredsendepäťdesiaty
tresendešesťdesiaty
halvfjerdsendesedemdesiaty
firsendeosemdesiaty
halvfemsendedeväťdesiaty
hundredendestý

Iné užitočné slová

omkring alebo omtrentokolo alebo zhruba
over alebo mere endviac alebo viac ako
under alebo mindre endpod alebo menej ako

Príklady

3636
5454
8989
106106
123123
678678
3.2943 294
9.7559 755
2.608.4112 608 411
0,50,5
4,934,93
87,0487,04
sound

Všetky dánske výrazy na tejto stránke ozvučené – jednoducho kliknite na vybraný výraz.