Čísla

Naučte sa ako povedať čísla po estónsky.

Základné číslovky

nullnula
üksjedna hodina
kaksdve hodiny
kolmtri hodiny
nelištyri hodiny
viispäť hodín
kuusšesť hodín
seitsesedem hodín
kaheksaosem hodín
üheksadeväť hodín
kümmedesať hodín
üksteistjedenásť hodín
kaksteistdvanásť hodín
kolmteisttrinásť
neliteistštrnásť
viisteistpäťnásť
kuusteistšestnásť
seitseteistsedemnásť
kaheksateistosemnásť
üheksateistdevätnásť
kakskümmenddvadsať
kakskümmend üksdvadsať jeden; dvadsať jedna
kakskümmend kaksdvadsať dva
kakskümmend kolmdvadsať tri
kolmkümmendtridsať
kolmkümmend üks
kolmkümmend kaks
kolmkümmend kolm
nelikümmendštyridsať
viiskümmendpäťdesiat
kuuskümmendšesťdesiat
seitsekümmendsedemdesiat
kaheksakümmendosemdesiat
üheksakümmenddeväťdesiat
sadasto
kakssadadvesto
kolmsadatristo
tuhattisíc
kaks tuhatdvetisíc
kolm tuhattritisíc
miljonmilión
miljardbilión

Radové číslovky

esimeneprvý
teinedruhý
kolmastretí
neljasštvrtý
viiespiaty
kuuesšiesty
seitsmessiedmy
kaheksasôsmy
üheksasdeviaty
kümnesdesiaty
üheteistkümnesjedenásty
kaheteistkümnesdvanásty
kolmeteistkümnestrinásty
neljateistkümnesštrnásty
viieteistkümnespätnásty
kuueteistkümnesšestnásty
seitsmeteistkümnessedemnásty
kaheksateistkümnesosemnásty
üheksateistkümnesdevätnásty
kahekümnesdvadsiaty