Čísla

Naučte sa ako povedať čísla po fínsky.

Základné číslovky

nollanula
yksijedna hodina
kaksidve hodiny
kolmetri hodiny
neljäštyri hodiny
viisipäť hodín
kuusišesť hodín
seitsemänsedem hodín
kahdeksanosem hodín
yhdeksändeväť hodín
kymmenendesať hodín
yksitoistajedenásť hodín
kaksitoistadvanásť hodín
kolmetoistatrinásť
neljätoistaštrnásť
viisitoistapäťnásť
kuusitoistašestnásť
seitsemäntoistasedemnásť
kahdeksantoistaosemnásť
yhdeksäntoistadevätnásť
kaksikymmentädvadsať
kaksikymmentäyksidvadsať jeden; dvadsať jedna
kaksikymmentäkaksidvadsať dva
kaksikymmentäkolmedvadsať tri
kolmekymmentätridsať
neljäkymmentäštyridsať
viisikymmentäpäťdesiat
kuusikymmentäšesťdesiat
seitsemänkymmentäsedemdesiat
kahdeksankymmentäosemdesiat
yhdeksänkymmentädeväťdesiat
satasto
satayksisto jeden; sto jedna
kaksisataadvesto
kolmesataatristo
tuhattisíc
kaksituhattadvetisíc
kolmetuhattatritisíc
miljoonamilión
miljardibilión

Radové číslovky

ensimmäinenprvý
toinendruhý
kolmastretí
neljäsštvrtý
viidespiaty
kuudesšiesty
seitsemässiedmy
kahdeksasôsmy
yhdeksäsdeviaty
kymmenesdesiaty
yhdestoistajedenásty
kahdestoistadvanásty
kolmastoistatrinásty
neljästoistaštrnásty
viidestoistapätnásty
kuudestoistašestnásty
seitsemästoistasedemnásty
kahdeksastoistaosemnásty
yhdeksästoistadevätnásty
kahdeskymmenesdvadsiaty

Opakovanie

kerranjedenkrát / (jeden) raz
kaksi kertaadvakrát / dva razy
kolme kertaatrikrát / tri razy
neljä kertaaštyrikrát / štyri razy
viisi kertaapäťkrát

Iné užitočné slová

suunnilleen
yliviac alebo viac ako
allepod alebo menej ako

Iné užitočné slová

3636
5454
8989
106106
123123
678678
3 2943 294
9 7559 755
2 608 4112 608 411
0,50,5
4,934,93
87,0487,04
sound

Všetky fínske výrazy na tejto stránke si môžte aj vypočuť — jednoducho len kliknite na vybraný výraz.