Čísla

Naučte sa ako povedať čísla po holandsky.

Základné číslovky

nulnula
éénjeden; jedna
tweedva
drietri
vierštyri
vijfpäť
zesšesť
zevensedem
achtosem
negendeväť
tiendesať
elfjedenásť
twaalfdvanásť
dertientrinásť
veertienštrnásť
vijftienpäťnásť
zestienšestnásť
zeventiensedemnásť
achttienosemnásť
negentiendevätnásť
twintigdvadsať
éénentwintigdvadsať jeden; dvadsať jedna
tweeëntwintigdvadsať dva
drieëntwintigdvadsať tri
dertigtridsať
vertigštyridsať
vijftigpäťdesiat
zestigšesťdesiat
zeventigsedemdesiat
tachtigosemdesiat
negentigdeväťdesiat
honderdsto
tweehonderddvesto
driehonderdtristo
duizendtisíc
tweeduizenddvetisíc
drieduizendtritisíc
miljoenmilión
biljoenbilión

Radové číslovky

eersteprvý
tweededruhý
derdetretí
vierdeštvrtý
vijfdepiaty
zesdešiesty
zevendesiedmy
achtseôsmy
negendedeviaty
tiendedesiaty
elfdejedenásty
twaalfdedvanásty
dertiendetrinásty
veertiendeštrnásty
vijftiendepätnásty
zestiendešestnásty
zeventiendesedemnásty
achttiendeosemnásty
negentiendedevätnásty
twintigstedvadsiaty
dertigstetridsiaty
veertigsteštyridsiaty
vijftigstepäťdesiaty
zestigstešesťdesiaty
zeventigstesedemdesiaty
tachtigsteosemdesiaty
negentigstedeväťdesiaty
honderdstestý