Čísla

Naučte sa ako povedať čísla po portugalsky.

Základné číslovky

um, umajeden; jedna
dois, duasdva
trêstri
quatroštyri
cincopäť
seisšesť
setesedem
oitoosem
novedeväť
dezdesať
onzejedenásť
dozedvanásť
trezetrinásť
catorzeštrnásť
quinzepäťnásť
dezasseisšestnásť
dezassetesedemnásť
dezoitoosemnásť
dezanovedevätnásť
vintedvadsať
vinte e um, vinte e umadvadsať jeden; dvadsať jedna
vinte e dois, vinte e duasdvadsať dva
vinte e trêsdvadsať tri
trintatridsať
quarentaštyridsať
cinquentapäťdesiat
sessentašesťdesiat
setentasedemdesiat
oitentaosemdesiat
noventadeväťdesiat
cemsto
cento e um, cento e umasto jeden; sto jedna
cento e dois, cento e duas
cento e três
duzentos, duzentasdvesto
trezentos, trezentastristo
quatrocentos, quatrocentas
quinhentos, quinhentas
seiscentos, seiscentas
setecentos, setecentas
oitocentos, oitocentas
novecentos, novecentas
miltisíc
dois mil, duas mildvetisíc
três miltritisíc
um milhãomilión

Radové číslovky

primeiroprvý
segundodruhý
terceirotretí
quartoštvrtý
quintopiaty
sextošiesty
sétimosiedmy
oitavoôsmy
nonodeviaty
décimodesiaty
décimo primeirojedenásty
décimo segundodvanásty
décimo terceirotrinásty
décimo quartoštrnásty
décimo quintopätnásty
décimo sextošestnásty
décimo sétimosedemnásty
décimo oitavoosemnásty
décimo nonodevätnásty
vigésimodvadsiaty