Čísla

Naučte sa ako povedať čísla po taliansky.

Základné číslovky

zeronula
unojeden; jedna
duedva
tretri
quattroštyri
cinquepäť
seišesť
settesedem
ottoosem
novedeväť
diecidesať
undicijedenásť
dodicidvanásť
tredicitrinásť
quattordicištrnásť
quindicipäťnásť
sedicišestnásť
diciassettesedemnásť
diciottoosemnásť
diciannovedevätnásť
ventidvadsať
ventunodvadsať jeden; dvadsať jedna
ventiduedvadsať dva
ventitredvadsať tri
trentatridsať
trentuno
trentadue
trentatre
quarantaštyridsať
cinquantapäťdesiat
sessantašesťdesiat
settantasedemdesiat
ottantaosemdesiat
novantadeväťdesiat
centosto
duecentodvesto
trecentotristo
milletisíc
duemiladvetisíc
tremilatritisíc
un milionemilión
un miliardobilión

Radové číslovky

primoprvý
secondodruhý
terzotretí
quartoštvrtý
quintopiaty
sestošiesty
settimosiedmy
ottavoôsmy
nonodeviaty
decimodesiaty
undicesimojedenásty
dodicesimodvanásty
tredicesimotrinásty
quattordicesimoštrnásty
quindicesimopätnásty
sedicesimošestnásty
diciassettesimosedemnásty
diciottesimoosemnásty
diciannovesimodevätnásty
ventesimodvadsiaty
trentesimotridsiaty
quarantesimoštyridsiaty
cinquantesimopäťdesiaty
sessantesimošesťdesiaty
settantesimosedemdesiaty
ottantesimoosemdesiaty
novantesimodeväťdesiaty
centesimostý
sound

Všetky talianske výrazy na tejto stránke si môžte aj vypočuť — jednoducho len kliknite na vybraný výraz.