Podmienky používania

Úvod

Na používanie webových stránok a aplikácií Speak Languages sa vzťahujú nasledujúce podmienky.

Speak Languages môže tieto podmienky z času na čas upraviť. Všetky zmeny sú platné odo dňa kedy sú publikované na našej webovej stránke, preto prosím pravidelne kontrolujte túto stránku.

Členstvo

Členstvo so Speak Languages je sprístupné osobám, ktoré dovŕšili vek trinásť rokov alebo sú staršie ako trinásť rokov.

Pri vytváraní a upravovaní svojho účtu sa zaväzujete, že informácie, ktoré ste zadali sú správne. Akýkoľvek pokus o stelesnenie inej osoby alebo o skreslovanie vlastnej osoby je zakázaný.

Ste zodpovedný za bezpečné zaobchádzanie s informáciami, ktoré súvisia s vašim účtom a súhlasíte s tým, že ste zodpovedný za akúkoľvek aktivitu v mene vášho účtu. Váš účet by ste nemali zdielať s nikým.

Účty nemôžu byť predané alebo inak prevedené na iné osoby.

Speak Languages si vyhradzujú právo zrušiť účty z akéhokoľvek dôvodu a bez predchádzajúceho upozornenia. V prípade, že váš účet bol zrušený alebo ukončený, Speak Languages môžu zmazať informácie alebo obsah spojený s vašim účtom. Nie sme zodpovední za stratu týchto informácií.

Osobné informácie

V rámci prevádzky stránok a aplikácií zhromažďujeme o našich používateľoch rôzne informácie. Ak sa chcete dozvedieť, o aké informácie ide a ako ich využívame, prečítajte si naše pravidlá ochrany osobných údajov, s ktorými musíte súhlasiť, ak máte záujem používať naše stránky.

Pravidlá prijateľného používania

Cieľom Speak Languages je sprostredkovať príjemné prostredie pre ľudí, ktorí sa chcú vzdelávať v cudzích jazykoch a diskutovať o tom s ostatnými používateľmi. Asociálne alebo ilegálne používanie týchto stránok nebude tolerované a váš účet bude zrušený bez predchádzajúceho upozornenia.

Predovšetkým súhlasíte s tým, že nebudete:

  • propagovať akýkoľvek komerčný produkt, službu, spoločenskú udalosť alebo webovú stránku
  • posielať nevyžiadanú poštu, reťazové listy alebo akékoľvek iné správy, ktoré by mohli obťažovať alebo rozrušiť prijímateľa
  • zhromažďovať ani získavať údaje o našich používateľoch alebo informácie, ktoré uverejnili, a to bez ohľadu na účel takéhoto zberu údajov
  • žiadať osobné informácie od používateľov mladších ako osemnásť rokov
  • uverejňovať obscénny, násilný alebo inak nežiadúci materiál
  • uverejňovať materiál, ktorý je chránený autorskými právami, s výnimkou materiálov, pri ktorých ste držiteľom týchto práv
  • uverejňovať materiál, ktorý je hanlivý alebo inak porušuje práva inej osoby, vrátane práva na ochranu súkromia
  • uverejňovať kohokoľvek telefónne čísla, emailové adresy alebo korešpondenčné adresy, vrátane svojich vlastných
  • používať automatizované skripty ani softvér umožňujúci prístup na naše stránky alebo do našich aplikácií
  • využívať naše služby spôsobom, ktorý ich nadmerne zaťažuje alebo iným spôsobom bráni v ich plynulom fungovaní

Spoločnosť Speak Languages môže využívanie svojich služieb monitorovať, aby zabezpečila dodržiavanie týchto podmienok.

Akékoľvek podozrenie z nelegálnej činnosti bude ohlásené príslušným úradom.

Vlastníctvo obsahu

Obsah stránok a aplikácií Speak Languages s výnimkou obsahu uverejneného používateľmi v zmysle nižšie uvedenej definície je vlastníctvom spoločnosti Speak Languages a je chránené zákonom o autorských právach. Týka sa to všetkých textov, obrázkov, audio nahrávok a programu zverejnených v rámci našich produktov a služieb.

Nemáme nič proti tomu, aby si používatelia vytlačili naše webové stránky pod podmienkou, že tak robia výlučne s cieľom ich nekomerčného využitia a že na výtlačkoch bude uvedená webová adresa stránok.

Ak chcete reprodukovať alebo použiť obsah našich stránok za iným účelom, prosím kontaktujete nás a my zvážime vašu žiadosť.

Na stránkach a v aplikáciách Speak Languages majú používatelia možnosť pridávať obsah, napríklad vytvorením osobného profilu, pričom zostávajú vlastníkmi autorských práv takéhoto obsahu. Jeho uverejnením nám však udeľujete celosvetové, časovo neobmedzené, neodvolateľné a nevýhradné oprávnenie publikovať, používať a upravovať tento obsah v ľubovoľnom médiu.

Z prevádzkových a redakčných dôvodov si vyhradzujeme právo mazať alebo dopĺňať obsah, ktorý uverejníte, alebo správy, ktoré pošlete prostredníctvom našich stránok a aplikácií.

Tak ako my očakávame, že naše autorské práva budú rešpektované, tak aj my rešpektujeme práva iných. Ak veríte, že práva vašeho intelektuálneho vlastníctva boli akýmkoľvek spôsobom porušené, prosím kontaktujte nás a my spravíme, čo bude v našich silách, aby sme vyriešili vašu sťažnosť.

Komunikácia

Z času na čas vám Speak Languages môže zaslať e-mailom správy týkajúce sa vášho účtu alebo iné informácie súvisiace s našimi službami. Zaregistrovaním sa na stránkach Speak Languages dávate súhlas so zasielaním takýchto správ.

Vaše osobné údaje nebudeme zdielať s tretími stranami, okrem prípadov keď si to vyžaduje zákon, napríklad za účelom vymáhania práva.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ak sa rozhodnete používať naše stránky alebo aplikácie, robíte tak na vlastné riziko. Naše služby poskytujeme v podobe, „v akej sú‟ a „v akej sú dostupné‟. Nenesieme zodpovednosť za ich vhodnosť na konkrétny účel ani za presnosť uvedeného obsahu.