Tvary a matematické termíny

Naučte sa anglické názvy bežných geometrických útvarov a matematických termínov a tiež ako čítať zlomky.

Matematické termíny

addition sčítanie
subtraction odčítanie
multiplication násobenie
division delenie
to add pripočítať
to subtract alebo to take away odčítať
to multiply vynásobiť
to divide vydeliť
to calculate vypočítať
total výsledok
arithmetic aritmetika
algebra algebra
geometry geometria
calculus počet
statistics štatistika
integer celé číslo
even number párne číslo
odd number nepárne číslo
prime number prvočíslo
fraction zlomok
decimal desatinné číslo
decimal point desatinná čiarka
percent percento
percentage percento
theorem teorém (veta)
proof dôkaz
problem problém
solution riešenie
formula vzorec
equation rovnica
graph graf
axis os
average priemer
correlation korelácia
probability pravdepodobnosť
dimensions rozmery
area (plošný) obsah
circumference obvod
diameter priemer
radius polomer
length dĺžka
height výška
width šírka
perimeter obvod
angle uhol
right angle pravý uhol
line čiara
straight line priamka
curve krivka
parallel rovnobežka
tangent dotyčnica
volume obsah

Tvary

circle kruh
triangle trojuholník
square štvorec
rectangle obdĺžnik
pentagon päťuholník
hexagon šesťuholník
octagon osemuholník
oval ovál
star hviezda
polygon polygón
cone kužeľ
cube kocka
cylinder valec
pyramid ihlan
sphere guľa

Zlomky

1⁄2 jedna polovica
1⁄3 jedna tretina
1⁄4 jedna štvrtina
1⁄5 jedna pätina
1⁄6 jedna šestina
2⁄3 dve tretiny
3⁄4 tri štvrtiny
1⁄8 jedna osmina
1⁄10 jedna desatina
1⁄100 jedna stotina
jedna celá a jedna štvrtina
jedna celá a jedna polovica
jedna celá a tri štvrtiny
dve celé a jedna štvrtina
dve celé a jedna polovica
dve celé a tri štvrtiny
tri celé a jedna štvrtina
tri celé a jedna polovica
tri celé a tri štvrtiny

plus plus
minus mínus
times alebo multiplied by krát
divided by deleno
squared umocnené
cubed umocnené na tretiu
square root odmocnina
equals rovná sa
sound

Všetky anglické výrazy na tejto stránke si môžte aj vypočuť — jednoducho len kliknite na vybraný výraz.